به مناسبت روز جهانی کارگر، حضور همکاران محترم در روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت در محل‌ کار به منزله اضافه کار منظور خواهد شد.