به منظور انتخاب نیروی انسانی مستعد و کارآمد و ایجاد شرایط و فرصت های برابر استخدام برای کلیه متقاضیان واجد شرایط و تحقق شایسته گزینی مبتنی بر اصول و معیارهای شغلی با رویکرد پرهیز از استخدام خارج از فضای رقابتی و تاکید بر رعایت فرایند نظام مند ورود به مجتمع آندیا فولاد در راستای هدف مشروحه ذیل، ضوابط و معیارهای انتخاب و استخدام نیروی انسانی به شرح این مجموعه تدوین می گردد:

  • ۱-۱ بکارگیری نیروی انسانی شایسته متناسب با شرایط احراز سمت های منظور شده برای جذب نیروی انسانی جدید از طریق انتخاب بهترین ها.
  • ۲-۱ برقراری عدالت در سنجش علمی کلیه داوطلبان خدمت در شرکت، بمنظور انتخاب افراد واجد شرایط متناسب با نیازمندی های استخدام.

۱- دامنه کاربرد :

دامنه کاربرد این دستورالعمل مجتمع آندیا فولاد زنجان می باشد.

۲- مسئولیت :

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده کارگروه جذب مجتمع آندیا فولاد زنجان می باشد.

۳- اجرا :

ویژگی های نیروی انسانی مورد نیاز که از سوی طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت اداری و آموزش با هماهنگی ادارات مربوطه اعلام می شود می بایستی بر حسب ضرورت های شغلی در ابعاد ذیل مشخص و معین شده باشد.

۱- دانش: شامل، سطح، رشته/گرایش تحصیلی، اطلاعات تخصصی و مرتبط، گواهینامه های تخصصی لازم و سایر آموزش های ویژه.

۲- مهارت های ویژه شغلی: منطبق با استاندارد های لازم و داشتن تجربه در مشاغل ویژه .

۳- استعدادها و توانایی های ذهنی ، ادارکی و شناختی : شامل استعداد ریاضی، فنی استعداد هوشی.

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری : شامل علایق، ارزش ها، نگرش ها، مهارت های اجتماعی و دیگر ویژگی های مرتبط با شغل.

۵- ویژگی های اعتقادی : شامل اخلاقی و سیاسی بر اساس معیارهای گزینشی.